Zadatak 2014

Test: MPsIIVAII_349

 

S Data je jednačina (\(a\neq -1,a\neq 2\)): $$(a^2-a-2)x^2+(2a^2-2a+5)x+a^2-a-2=0$$

a) Dokaži da su koreni ove jednačine realni.

b) Za koju vrednost parametra \(a\) je zbir korena jednačine najmanji?