Zadatak 1879

Test: MPsIIVAIII_321

 

S a) Ako su \(a\) i \(b\) dužine kateta, a \(c\) dužina hipotenuze nekog pravouglog trougla, dokaži da važi: $$\log_{c+b}a+\log_{c-b}a=2\log_{c+b}a\cdot \log_{c-b}a$$

b) Izračunaj: $$8^{\log_{2}\sqrt[3]{128^{-1}}+\frac{5}{3} }$$