Pismeni zadaci

Zadatak 2000

Test: MPsIIIVAI_346

 

S Pravilna četvorostrana zarubljena piramida osnovnih ivica \(12\) i \(8\) i bočne ivice \(20\) presečena je jednom ravni koja sadrži teme gornje osnove i normalna je na ravni osnova. Izračunaj površinu manjeg dela piramide koji je nastao ovim presecanjem.

Zadatak 1999

Test: MPsIIIVAI_346

 

S U pravilnoj četvorostranoj piramidi odstojanje centra osnove od bočne ivice je \(d\), a nagibni ugao bočne strane je \(\varphi\). Odredi osnovnu ivicu piramide.

Zadatak 1922

Test: MPsIIIVAI_330

 

S Površine osnova zarubljene piramide su \(P_1\) i \(P_2\), (\(P_1<P_2\)), a njena zapremina je \(V\). Odredi zapreminu odgovarajuće nezarubljene piramide.

Zadatak 1998

Test: MPsIIIVAI_346

 

O Osnova kose prizme je jednakostranični trougao stranice \(a\). Jedna bočna strana prizme je normalna na ravan osnove i ima oblik romba sa kraćom dijagonalom \(d\). Odredi zapreminu te prizme.

Zadatak 1921

Test: MPsIIIVAI_330

 

O Osnova piramide je paralelogram stranica \(9cm\) i \(10cm\) čija je dijagonala \(11cm\). Naspramne bočne ivice su jednake, a duže od njih su \(10,5cm\). Izračunaj zapreminu te piramide.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Stereometrija Površine i zapremine rogljastih tela