Pismeni zadaci

Zadatak 2018

Test: MPsIIIVAII_350

 

S Neka su \(P_1\) i \(P_2\) površine, a \(V_1\) i \(V_2\) zapremine neke jednakostranične kupe i lopte upisane u tu kupu. Odredi:

a) \(P_2:P_1\);

b) \(V_2:V_1\).

Zadatak 2002

Test: MPsIIIVAI_346

 

N Izvodnica date kupe je \(13cm\), a visina \(12cm\). Kupu seče prava paralelna osnovi na rastojanju \(6cm\) od osnove i \(2cm\) od visine kupe. Nađi dužinu odsečka ove prave unutar kupe.

Zadatak 1940

Test: MPsIIIVAII_334

 

N U loptu poluprečnika \(R\) upisana je prava kupa visine \(\frac{3}{2}R\). Na kojoj udaljenosti od vrha treba konstruisati ravan paralelnu osnovi kupe tako da razlika između površine preseka lopte i površine preseka kupe bude jednaka \(a^2\pi \)?

Zadatak 2001

Test: MPsIIIVAI_346

 

S Nagibni ugao izvodnice kupe prema ravni osnove je \(30^{\circ}\), a površina omotača \(3\pi \sqrt{3}\). Izračunaj zapreminu pravilne šestostrane piramide upisane u tu kupu.

Zadatak 1924

Test: MPsIIIVAI_330

 

N Duža osnovica jednakokrakog trapeza je \(a\), a oštar ugao \(\alpha\). Dijagonala trapeza normalna je na krak. Trapez rotira oko duže osnovice. Nađi zapreminu dobijenog tela.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Stereometrija Površine i zapremine obrtnih tela